EUROPSKÝ FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

 

operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Využívame všetky dostupné prostriedky v snahe napredovať ďalej a poskytovať klientom  kvalitné produkty a služby. Pracujeme na najmodernejších technológiách pre tlač a tvorbu polygrafických výrobkov. V roku 2013 nám bol schválený projekt spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ. V priebehu roku 2014 sme osadili a zavedli do výroby nové moderné zariadenia využívané pre tlač a šitie polygrafických výrobkov.

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do Vašej budúcnosti

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR (www.economy.gov.sk)

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CORETA, s. r. o. zavedením inovatívnych a vyspelých technológií v polygrafii

 • Miesto realizácie projektu: S. Sakalovej 1428, 014 01 Bytča
 • Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rozvoja CORETA, s.r.o. zavedením inovatívnych a vyspelých technológií pre tlač a šitie polygrafických výrobkov.
 • Cieľ projektu bol dosiahnutý prostredníctvom jednej aktivity: Aktivita č. 1 Nákup a inštalácia technologických zariadení pre tlač a šitie polygrafických výrobkov
 • Názov a sídlo prijímateľa: CORETA, s.r.o., S. Sakalovej 1428, 014 01 Bytča

(od 1.8.2016 CORETA, a.s., S. Sakalovej 1428, 014 01 Bytča)

 • Dátum začatia realizácie: 11/2013
 • Dátum ukončenia realizácie projektu: 04/2014
 • Výška poskytnutého finančného príspevku: 511 450,00 EUR
 • Fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu:
  Stav PRED realizáciou projektu:

  Stav PO realizácii projektu: